Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Ordförklaringar

Aberrant Avvikande. T ex; från det normala avvikande färg eller form hos en djurart.
Adult Vuxen, könsmogen.
Akvatisk Som hör samman med vatten, vattenlevande.
Amfibier Groddjur.
Amfipoder Märlkräftor.
Anadrom Kallas en fisk som vandrar från hav till sötvatten för att leka.
Baltisk Som avser Östersjön.
Binokulärt seende Seende med bägge ögonen. Underlättar uppfattningen av djup.
Biotisk Beteckning på levande delar av miljön. T ex; biotiskt samhälle = ett samhälle av levande organismer (växter eller/och djur); biotiska faktorer = biologiska orsaker; biotiska relationer = levande organismers inbördes påverkan genom t ex predation, parasitism, konkurrens, symbios etc.
Biotop Livsmiljö som är en organisms typiska levnadsplats, där den oftast finner för sitt levnadssätt optimala förhållande.
Copepoder En grupp småkräftdjur, oftast ingående i söt- eller saltvattensplankton.
Cykloidfjäll Fiskfjäll med jämn, rundad kant. Dessa fjäll överlappar varandra taktegelformigt.
Dentin Tandben; den hårdvävnad som huvudsakligen bygger upp tanden.
Detritus Fint sönderfallande eller förmultnande rester av växter och djur som i vatten ofta avlagras i form av dy eller gyttja. Kan också beteckna annan materia som eroderats eller spolats bort.
Diatoméer Kiselalger.
Dystrof Brunfärgad av jord. T ex; dystrofa vatten = brunfägade av humusämnen.
Ekologi Vetenskapen om relationerna och samspelet mellan organismerna och deras miljö. Ekologin är deras miljö. Ekologin är den grundvetenskap, varpå underhåll, bevarande, skötsel och utnyttjande av naturresurser och därmed även människans välfärd bör bygga.
Ekosystem Avgränsat system i naturen, bildat av samspelet mellan levande organismer och deras fysiska och kemiska miljö (t ex klimat, fuktighet, berggrund, jord, vatten), alltså en grästuva, en insjö, en bergssluttning, en barrskog eller helajorden inkl biosfären.
Endokrin Inresekretorisk.
Estuarium Flodmynning i havet, som genom tidvattnets inverkan hålls fri från avlagringar.
Etologi Läran om djurens beteende.
Eutrof Näringsrik, välnärd, växtrik. Används oftast om sötvatten med frodig växtlighet.
Evertebrater Ryggradslösa djur.
Evolution Utveckling.
Fauna Alla inom ett visst område eller under en viss period förekommande djurarter.
Feromoner Doftämnen avsedda för kemisk kommunikation och signaler mellan individer av samma art, oftast i samband med fortplantning.
Fosfat Fosforsyrornas salter och estrar.
Fotoforer Lysorgan, alstrande ljus genom en specialiserad ämnesomsättning i särskilda lysceller. Flera arter kan ”blinka” med sina ljusorgan. Hos några arter lever ljusalstrande bakterier inuti lyscellerna. Hos varje art bildar ljuscellerna ett visst mönster, vilket underlättar identifieringen.
Fotosyntes Koldioxidassimilation.
Fylogenetisk Som rör härstammning; av fylogeni = växt- och djurarternas utvecklingshistoria.
Gammarider, Gammarus Märlkräftor.
Ganoin Emaljliknande ämne som utgör det yttersta skiktet i en del fiskars fjäll (s k ganoidfjäll).
Gissel Benämning på grövre flimmerhår.
Guanin Reflekterande kristaller i vävnaden hos djur.
Gulesäck eller Gulblåsa Ett hos den nykläckta fisklarven näringsrikt, svulstliknande utskott försett med blodkärl och ofta oljedroppar. Det resorberas efter hand, innan larven börjar att aktivt inta näring.
Humus Jord eller mylla, oftast betecknande ett förmultningsstadium av organiska substanser.
Hydrografisk Vattenbeskrivande, av hydrografi = vetenskapen om vatten.
Hydroider En klass (Hydrozoa) av nässeldjur omfattande hydroidpolyper och -medusor.
Hydrostatiskt tryck Det tryck i en vätska som beror på vätskelagren ovanför.
Hölja En plats bakom ett klippblock, en sten, en djup grop e d i skydd för strömmen av rinnande vatten.
Isoton Kallas en atomkärna som har olika många protoner men samma antal neutroner.
Katadrom Kallas en fisk som fortplantar sig i havet men tillbringar en stor del av sitt liv i sötvatten.
Kelp En brunalg, (Macrocystis), den längsta av alla kända alger (upp till 40 m).
Kromatoforer Färgbärande pigmentrika celler i huden hos vissa djur, där snabba förändringar i hudfärgen kan uppstå.
Krustacéer Kräftdjur (Crustacea).
Litoral Som hör till stranden, kusten. Betecknar en zon vid eller nära havsstranden eller vattenlinjen. Även beteckning på områden mellan hög- och lågvattenmärken.
Membran Cellvägg.
Metabolism Ämnesomsättning.
Metamorfos Omvandling, förvandling; benämning på det förhållandet att vissa djur genomgår ett antal larvstadier, som i utseende starkt avviker från föräldrarnas.
Migration Flyttning, vandring.
Mollusker Blötdjur (Mollusca). Dit hör bl a snäckor, musslor och bläckfiskar.
Morfologi Läran om djurorganismernas form och struktur.
Neritisk Bunden till kustnära vatten, oftast inom kontinentalsockelzonen.
Nitrat Saltpetersyrans salter och estrar.
Oceanisk Som förekommer långt ute i havet, oftast utanför kontinentalsockelzonen.
Oligotrof Näringsfattig, växtfattig. Används oftast om sötvatten med gles eller ingen växtlighet.
Osmoreglering Upprätthållande av kroppsvätskornas osmotiska tryck.
Osmotiskt tryck Det tryck som fordras för att en lösningsmedels kemiska potential skall stiga till det värde som gäller för det rena lösningsmedlet.
Otoliter Hörselstenar. Inlagring av kalk i otoliter sker främst vid gynnsam näringstillgång och vattentemperatur. Härigenom uppstår årsringar i otoliter hos fiskarter levande i tempererade vatten, vilket avslöjar ålder och tillväxt.
Pelagisk Levande eller svävande (om ägg, larver och planktonorganismer) fritt i vattnet, oberoende av bottnen. Den pelagiska zonen är alltså det fria vattnets skikt.
Population Stam eller bestånd av en växt- eller djurart inom ett visst område, som där kan fortplanta sig.
Predation Bytestagande hos djur, som dödar och äter andra djur.
Predatorer Djur som dödar andra djur för att kunna leva.
Protraktil Som kan formas till ett framskjutande rör. T ex; munnen hos vissa fiskar.
Recent Nutida eller sentida; levande eller utvecklad i nu- eller sentid.
Refraktion Ljusbrytning.
Reproduktion Fortplantning.
Revir Ett mer eller mindre begränsat område, som en eller flera individer av en djurart uppehåller sig på och som kan försvaras mot artfränder.
Salinisk Salthaltig.
Salinitet Havsvattnens salthalt.
Sediment Avlagring.
Senglacial Perioden under den senaste inlansisens avsmältningstid.
Submarin Undervattens-.
Substrat Underlag, grundval.
Taxonomi Vetenskapen om klassificering och namngivning av växter och djur efter deras inbördes släktskap.
Terminal I toppen, i spetsen. Betecknar hos fiskar munnens placering på huvudets främsta del till skillnad från på undersidan resp från överbett och underbett.
Termisk Som har att göra med värme, värme-.
Terrester, terrestrisk Levande på land.
Undulera Utföra vågrörelser.
Vegetal Växt-, t ex vegetal näring i motsats till animala ämnen.
Vertebrater Ryggradsdjur.
Virulent Kraftigt sjukdomsalstrande.
Västerhavet Sammanfattande benämning på haven väster om Sverige, dvs Kattegatt och Skagerack.
Årsviss Varje år förekommande.
Österhavet Sammanfattande benämning på haven öster om Sverige, dvs Östersjön och Bottniska viken med Finska viken.